Διαθέσιμο προς το παρόν μόνο στην Αγγλική και Ιταλική γλώσσα.

The Ionian Islands in Lawrence Durrell’s eyes

In the 1970s, the British poet and writer Lawrence Durrell wrote The Greek Islands, the book on which this itinerary is grounded.

Le Isole Ionie Secondo Lawrence Durrell

Negli anni Settanta del Novecento, il poeta e scrittore inglese Lawrence Durrell scrisse The Greek Islands, libro alla base di questo itinerario.